Jack Russell Terrier chovatelská stanice - Jack Russell terrier kennel züchter

CZ DE EN jack russell teriér

NOVINKY  |  O NÁS  |  NAŠE FENY  |  NAŠI PSI  |  ŠTĚŇATA  |  ODCHOVY  |  KONTAKT  |  ODKAZY  |  GALERIE
PÉČE A ÚPRAVA SRSTI  |  O PLEMENECH  |  VÝROBNÍ SORTIMENT  |  PSÍ KRMIVA  |  PSÍ SALON  |  SPORT

jack russell teriér
HISTORIE PLEMENE JACK RUSELL TERRIER
Veškeré prameny týkající se Jack Russell terriéra míří na Britské ostrovy, kolébku kynologie. Velká Británie má již několik století velkou loveckou tradici. Při honech na lišku se používali honící psi, kteří lišku vystopovali a následně pronásledovali za hlasitého štěkotu. Lovci, kteří nejčastěji sedlali koně, sledovali psy a po úmorné honičce lišku zastřelili. Avšak stávalo se, že liška unikla psům do nory, nepřístupná jak honáckým psům tak lovcům. V této chvíli nastupuje na „scénu“ předchůdce Jack Russell terriéra, pes vyšlechtěný k účelu vystopovat lišku v noře. Pes s pořádným rancem odvahy a horlivostí rázem mizí v noře, i několik metrů pod zemí a štěká tak dlouho, dokud lišku nevypudí ven. Byli však vycvičeni tak, aby lišku nezakousli. Zajímavé je, že tito bystří psi neměli přesně stanovený typ. Jeho různorodost se odrážela především v délce srsti, její barvě a struktuře, velikosti. Proto byli zahrnování do jedné skupiny nazvané „working dogs“ tedy pracovní psi. Jelikož se o tohoto psíka začala zajímat i nelovecká veřejnost, přičemž lovci si vybírali štěňata s přesnými povahovými a fyzickými rysy, došlo k dalšímu šlechtění až vznikl temperamentní gentleman Jack Russell terriér.


PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU
1) Zvláštní část
Do chovu může být zařazen jedinec, který kromě obecných podmínek obsažených v odstavci 2, v rámci jednotlivých plemen splňuje následující podmínky:
Jack Russell teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

2) Obecná část
a) Chovní jedinci musejí odpovídat požadavkům standardu.
b) U všech vyjmenovaných plemen může být do chovu zařazen pouze jedinec s typem skusu požadovaným standardem a s korektním postavením špičáků.
c) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s absencí řezáku.
d) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s anomálií prutu.
e) Do chovu nemůže být zařazen agresivní nebo bázlivý jedinec.
f) U psů i fen zařazovaných do chovu musí být doložena kohoutková výška a počet zubů. Obojí musí být stanoveno u jedinců starších 12 měsíců.
g) Pokud není určeno jinak, platí pro zařazení do chovu výstavní ocenění zapsané v průkazu původu nebo v jeho příloze nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy. Pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění získané minimálně ve věku 12 měsíců. Výstavní ocenění musí být získáno na výstavě pořádané v České republice organizací zastřešenou ČMKU, a to na výstavě, na které se zadává čekatelství českého šampionátu CAC (Mezinárodní výstava, Národní výstava, Klubová výstava, Speciální výstava).
h) V chovu mohou být psi i feny využiti ode dne ukončeného 14 měsíce věku. U fen končí chovnost dnem, v kterém fena ukončila věk 8 let. Výjimku může v souladu s Vyhláškou č.5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu povolit hlavní poradce chovu. Fena v tomto případě může být kryta nejdéle do konce kalendářního roku, v kterém dovršila věk 8 let. Podkladem pro povolení výjimky je potvrzení veterináře, ne starší než 1 měsíc, že fena je zdravá a schopná odchovat vrh. U psů není horní věková hranice pro využití v chovu stanovena. (Vysvětlení: Pokud se fena narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010.)
ch) Během jednoho kalendářního roku může být u feny zapsán pouze 1 vrh. Toto pravidlo se nevztahuje na náhradní krytí. V takovém případě mohou být u jedné feny zapsány ve dvou kalendářních po sobě jdoucích letech nejvíce 3 vrhy (viz vyhláška č. 5/2009 Sb.).
i) Pokud je ve vrhu více než šest štěňat, je o tom chovatel povinnen informovat hlavního poradce chovu. V tomto případě neposílá formulář „přihláška k zápisu štěňat“ plemenné knize, ale hlavnímu poradci chovu, který na formulář vyznačí, že je klub o vícečetném vrhu informován a předá jej plemenné knize.
j) Vznikne-li podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo nařídit kontrolu paternity; pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v opačném případě nese náklady chovatelský klub.
k) Minimální věk pro odběr štěněte od feny je 50 dní.
l) Výbor klubu nebo pověřený člen výboru může v odůvodněných případech povolit výjimku z chovných podmínek. Výjimka se nemůže týkat požadavků uvedených v bodě 2) Obecná část, písmena a), b), c), d), e), f), h), k) a požadavků na věk jedince uvedených v bodě g).

Celé znění viz ORGANIZAČNÍ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ


POVAHA PLEMENE JACK RUSSEL TERRIER
Jack Russell teriéři jsou odpradávna pracovními psy, jako ostatně skoro všechna psí plemena. Na rozdíl od většiny jiných plemen se však dnešní Jack Russell teriér nejvíce blíži svému původnímu základu. Již první chovatelé se od počátku zasazovali o rozvoj loveckých schopností plemene. Vzhled se považoval za vedlejší v tom smyslu, že musel být funkční pro daný druh práce. I když se dnes už moc neloví, chovatelé se původních šlechtitelských cílů přidržují. Byli proti přehnanému zkrášlování zevnějšku – k němuž došlo u mnoha jiných plemen – doprovázenému bohužel, úbytkem pracovních schopností. Zástupce plemene potkáváme na výstavách jen málo. Nejsou vyumělkovaní a právě to je činí přitažlivými. Dědičné vady se u nich téměř neobjevují, a odhad délky života na 15 let rozhodně není přehnaně optimistický. To vše zároveň znamená, že se původní vlastnosti plemene neoslabily.
Jack Russell teriéři jsou inteligentní pracovní psi, překypující energií. Jack russell teriéři nejsou rozhodně psy pro lenochy. V průměrné obytné čtvrti mají tito psíci s notnou dávkou energie a potřebou činorodosti obvykle jen málo možností. Je tedy na pánovi, aby mu nabídl dostatek činnosti. Nečekejte, že se pes přizpůsobí životu za pecí; to se nestane. Je zřejmé, že vzhledem ke svému založení bude vyhledávat aktivity, které neoceníte ani vy, ani obyvatelé čtvrti. Proto je Jack Russell teriér vhodný především pro lidi, kteří se svým psem rádi něco dělají a nechtějí trávit čas doma.
Je třeba si uvědomit, že "jackové" jsou psi lovečtí a mají tedy notnou dávku loveckého instinktu. Když se štěně dostane do domácnosti, kde žije více domácích zvířat, akceptuje je obyčejně bez potíží. Jakmile jednou Jack Russell vyroste společně s papoušky, fretkami a s kočkami, nepřeloží jim přes cestu ani stéblo a dokáže s nimi uzavřít i přátelství. Obráceně to ale platí rovněž: chcete-li si vzít domů staršího "jacka", který neměl kontakty s jinými domácími zvířaty, počítejte s tím že bude vaše ostatní zvířata pokládat za kořist a bude jednat podle toho.
Jack Russell teriér je opravdový přítel člověka. Při příchodu návštěvy sice štěká, ale tím to také končí. Návštěvníci bývají obvykle nadšeně přivítáni s neskrývanou radostí: čím víc lidí, tím víc zábavy. Dobře socializovaný Jack Russell teriér velmi dobře vychází s dětmi, jak s vašimi, tak i s jinými. Psi nejsou přecitlivělí, mají sportovní povahu a jsou pro kdejaký žertík nebo hru - ať je jak chce bláznivá a trvá jak chce dlouho. Naproti tomu jsou odjakživa samostatní. To vyplývá z jeho původního využití - rozhodnutí při lovu v liščí noře dělal sám a nikoliv jeho pán. Právě proto potřebují důslednou výchovu. Neposlouchají svého pána proto, že mu chtějí sloužit, ale jen proto, že se jim to líbí - pouze kvůli sobě. Je proto nutné, aby výcvik byl co nejhezčí a nejpodnětnější. Nudná cvičení jackové přímo nesnášejí. Na druhou stranu - příliš shovívaví či příliš demokraticky orientovaní páni s tímto plemenem taky nic nepořídí; pes si pak dělá co se mu zlíbí.
Zda se stane z Jack Russell teriéra roztomilý, radostný, nekomplikovaný, sportovní pes, kterého bude jeho majiteli kdekdo závidět, nebo zda z něho vyroste pověstný terorizující Jack Russell teriér, je na jeho pánovi.

Použitá literatura: Esther Verhoef-Verhallen - Jack Russell Teriér


Proč štěňátko Jack Russell Teriér s PP?
Chtěl bych Vám touto cestou alespoň trošičku osvětlit proč je investice do štěňátka s PP ta správná investice.
Plemeno Jack Russell Teriér je uznáno FCI od roku 2000 a je zařazeno do skupiny III – teriéři.
Štěňátko s PP má svůj průkaz původu (rodokmen), kde jsou uvedeny 4 generace předků. Aby mohl chovatel produkovat Jacky s PP, musí absolvovat následující anabázi úkonů:
- s fenkou Jacka musí ve stáří více než 12 měsíců absolvovat mezinárodní, národní nebo speciální výstavu – kde nesmí dostat horší ohodnocení než „velmi dobrý“…(hodnotí se exteriér, pohyb, barevnost-musí převládat bílá barva, skus, temperament, apod.)
- mezinárodní rozhodčí musí do rodokmenu potvrdit počet zubů, skus a výšku jedince
- poradkyní chovu musí být odsouhlaseno krytí feny vybraným psem (poradkyně chovu kontroluje příbuzenský stav jedinců, výšku dle standartu, počet zubů, apod)
- po narození štěňátek se zasílá na plemennou knihu počet štěňátek ve vrhu s rozdělením na fenky a psy
- plemenná kniha zavede údaje do databáze a stanoví pořadové čísla jedinců
- v 6 týdnech věku štěňátek se dle pořadových čísel jedinci otetují anebo očipují – kde čip se nalepí do volné kolonky u pořadového čísla jedince
- vyplněný formulář se odešle zpět na plemennou knihu a na základě uvedených informací se vystaví štěňátku RODOKMEN
A to je jen administrativní zlomek toho, co musí správný chovatel udělat!!!

Při porodu feny máme vždy k dispozici svého veterinárního lékaře nonstop 24 hodin. Je připraven při jakékoliv komplikaci zasáhnout. Při časovém prodloužení porodu o 6 dnů je třeba provést „císařský řez“, takže naprostá evidence od počátku hárání feny přes krytí a překrytí musí být. U porodu musíme být vždy až do konce – musíme spatřit placentu…!!! Dále je třeba důkladně kontrolovat sací reflex štěňátek…ten je velmi důležitý…a dbát na to, aby všichni jedinci začali pít „mlezivo“, kde jsou obsaženy veškeré protilátky pro vývoj štěňátka.
Ještě před tím, než je fenka „březí“, je třeba ji řádně odčervit. Samotné štěňátka odčervujeme ve 2-3 týdnech a poté v intervalu 14 dnů – v závislosti na použitém přípravku.
Fenu po provedeném krytí krmíme granulemi určené pro březí a kojící feny…ne zrovna levné krmivo.
Štěňátka postupně učíme na „štěněcí krmivo“, kde je obsaženo velmi mnoho potřebných látek pro správný růst a vývoj štěněte. Samozřejmě dáváme mnoho dalších vitamínových doplňků, aby pejsci byli v naprosté zdravotní kondici.
Než si štěňátka převezmou noví majitelé, dojde k řádné vakcinaci včetně důkladné kontroly jejich zdravotního stavu. Vystaví se očkovací průkaz – Eupas, kde jsou veškeré potřebné údaje uvedeny (datum vystavení, termíny odčervení, datum, poloha a číslo čipování, datum vakcinace s následujícím termínem dalšího očkování.
Při předání se podepíše řádná „Kupní smlouva“ a předá se „startovací balíček“ do nového života štěňátka. Štěňátka pro nás nekončí odchodem do nových domovů. Snažíme se získávat informace jak se jim daří, jaké mají výstavní či jiné výsledky…prostě jsme pyšní na to, že jsme vyprodukovali jedince z kterých máme my chovatelé, ale i noví majitelé radost.


STANDARD PLEMENE JACK RUSSELL TERIÉR
Země původu: Anglie
Oficiální standard FCI vydán: 14.12.2000 - číslo 345
Skupina FCI: 3. skupina - Teriéři; sekce 2 - Nízkonozí teriéři
Všeobecně: Jack Russell teriér je silný, aktivní, hbitý a pružný pracovní pes s odvážnou povahou a pružným tělem střední délky. Jeho svižná chůze se hodí k jeho čilému výrazu.


Hlava: Lebka musí být plochá, středně široká, postupně se zužující k očím, přecházející v silný čenich s velmi silnými čelistmi. Stop musí být zřetelný, ale ne silně vyjádřený. Délka od stopu k nosu má být o trochu kratší, než od stopu k týlnímu hrbolu, svaly čelistí musí být dobře vyvinuté. Nos musí být černý. Dobře vyvinuté silné čelisti s pevně napojenými pigmentovanými pysky a s nůžkovým skusem, s pevnými zuby. Uši překlopené, nebo zavěšené, silné a velmi pohyblivé. Oči jsou malé a tmavé s bdělým výrazem. Nesmí být vypouklé. Oční víčka jsou dobře spojená. Okraje očních víček musí být černé.

Tělo: Krk je pevný a suchý, schopný dobře vyrovnávat postavení hlavy. Hrudník spíše hluboký než široký s dostatečnou vzdáleností od země. Spodní strana hrudníku se nachází, pokud jde o výšku, uprostřed mezi zemí a kohoutkem. Tělo je trochu delší než jeho výška, měřeno tak, že délka od kohoutku k nasazení ocasu je trochu delší, než vzdálenost od kohoutku k zemi. Hřbet je rovný. Žebra klenutá, po stranách oploštělá, takže hrudník se dá obejmout rukama - objem činí asi 40 až 43 cm. Bedra musí být krátká, pevná a svalnatá. Lopatky směřují šikmo a nejsou příliš osvalené. Hrudní končetiny jsou rovné od lopatek k prstům, z pohledu zepředu i ze strany a s dostatečnou délkou nadloktí, takže lokty stojí pod tělem. Předhrudí je jasně patrné. Pánevní končetiny jsou silné a svalnaté, vzhledem k plecím dobře vyvážené. Při pohledu zezadu jsou rovnoběžné. Dobré zaúhlení kolen a nízko položená hlezna. Tlapky jsou malé, okrouhlé, pevné, se silnými nášlapnými polštářky. Prsty středně klenuté, ani vbočené ani vybočené. Pohybuje se přímo, pravidelně, volně, čile. V klidu může ocas viset. Při pohybu musí stát vzpřímeně.

Výška: Ideální je výška mezi 25 a 30 centimetry, s hmotností v kilogramech rovnající se 1 kg na 5 centimetrů výšky v kohoutku. Pes o výšce 25 centimetrů má tedy vážit 5 kg a pes o výšce 30 cm 6 kg.

Srst a barva: Srst může být hladká, drsná a hrubá. Musí být odolná proti povětrnostním vlivům. Bílá by měla převažovat nad černými, tříslovými, či hnědými skvrnami.

Temperament: Odvážný a nebojácný, přátelský a sebevědomý.

Poznámka: Psi musí mít v šourku dvě normálně vyvinutá varlata.


lakeland teriér
lakeland teriér Standard FCI č. 70 / 02.02.1998

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

Plemeno pocházející, jak název říká, z horské jezernaté krajiny Lakedistriktu. Drobný, kompaktní, houževnatý pes není příliš atraktivní. Jeho povaha je výborná. Snoubí v sobě temperament s dobrou ovladatelností. Patří mezi psy, kteří budou svého majitele provázet stejně dobře v lese u nory, jako v prvotřídním hotelu. Má drsnou srst, která se upravuje trimováním.
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987

VYUŽITÍ: teriér

KLASIFIKACE FCI: skupina 3 teriéři, sekce 1 vysokonozí a středně velcí teriéři, bez pracovní zkoušky.
CELKOVÝ VZHLED: Bystrý, dovedný, správně vyvážený a kompaktní.
CHOVÁNÍ / POVAHA: Čilý, nebojácný, pronikavého výrazu, v pohybu rychlý, neustále ve střehu. Statečný, přátelský a sebevědomý.
Hlava: Dobře vyvážená. Délka hlavy od stopu ke špičce nosu nepřesahuje délku od týlu ke stopu.
Lebeční část: Lebka: Plochá a ušlechtilá.

OBLIČEJOVÁ ČÁST
Nos: Černý, s výjimkou psů s játrovým zbarvením srsti, kteří mají nos játrový.
Morda: Široká, ne však příliš dlouhá.
Čelisti / zuby: Čelisti mocné. Rovné zuby s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají zuby spodní a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči: Tmavé nebo oříškově hnědé. Šikmé oči jsou nežádoucí.
Uši: Středně malé, ve tvaru písmene V, nesené ostražitě. Nejsou nasazené ani příliš vysoko, ani příliš nízko na hlavě.

TĚLO
Krk: Poměrně dlouhý, mírně klenutý, bez laloku.
Hřbet: Silný, poměrně krátký.
Bedra: Dobře vázaná.
Hrudník: Přiměřeně úzký.
Ocas: Ocas se obvykle se kupíruje. Dobře nasazený, nesený čile, nikoli však nad hřbetem nebo stočený.

KONČETINY
Hrudní končetiny: Nohy rovné, se silnými kostmi.
Ramena: Dobře uložená vzad.
Pánevní končetiny: Silné a svalnaté.
Stehna: Dlouhá a mocná.
Kolenní klouby: Dobře zaúhlené.
Hlezna: Nízko u země.
Nárt: Rovný (přímý).
Tlapky: Malé, kompaktní, okrouhlé, s náležitými polštářky.

CHŮZE / POHYB
Hrudní a pánevní končetiny vedeny přímo vpřed a souměrně. Lokty se pohybují kolmo k tělu, po stranách pracují volně, kolenní klouby se nevytáčí ven, ani nevtáčí dovnitř. Řádný posun vychází z dobře ohebných pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ
Srst: Hustá, tvrdá srst odolná proti vlivům počasí, s dobrou podsadou.

BARVA
Černá s pálením, modrá s pálením, červená, pšeničná, červenošedá, játrová, modrá nebo černá. Bílé cípky na tlapkách a na hrudi jsou nežádoucí, avšak přípustné. Mahagonové nebo sytě tříslové zbarvení je netypické.

VELIKOST A HMOTNOST
Výška: Nepřekračuje 37 cm kohoutku.
Hmotnost: Psi 7,7 kg; feny 6,8 kg.

VADY
Každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.
Psi by měli vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

Eva Černohubová - tvorba www stránek pro chovatelské stanice, grafické návrhy a fotografování psů